POLITYKA PRYWATNOŚCI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W GABINECIE
FIZJO KONKRET JAKUB NORKOWSKI

§1

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Gabinet rehabilitacji Fizjo konkret Jakub Norkowski na rzecz Pacjentów.

 2. Pacjent to każda osoba, która korzysta z usług świadczonych przez Gabinet rehabilitacji Fizjo konkret Jakub Norkowski, niezależnie od tego czy jest to osoba zdrowa czy chora. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, przed skorzystaniem z jakiejkolwiek usługi musi przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna ustawowego.

 3. Terapeuta ma prawo zażądać okazania dowodu lub innego dokumentu tożsamości.

 4. Przed przystąpieniem do pierwszej konsultacji pacjent podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu i wyrażenia zgody na świadczenie usług.

 5. Pacjent ma obowiązek poinformować terapeutę o stanie swojego zdrowia w sposób wyczerpujący. Jakiekolwiek urazy powstałe w skutek zatajenia przez pacjenta informacji o stanie zdrowia nie mogą być podstawa roszczenia wobec terapeuty.

 6. Pacjent ma obowiązek poinformować terapeutę o ewentualnych urazach, stanach bólowych powstałych w skutek przeprowadzanej terapii, gdyż może mieć to istotny wpływ na zakres/przebieg dalszej terapii.

 7. W razie zaobserwowania jakichkolwiek zaburzeń w trakcie przeprowadzania terapii Pacjent powinien natychmiast powiadomić o tym terapeutę, jeśli wymaga tego dobro Pacjenta, terapeuta ma prawo odmówić dalszego wykonywania usługi lub znacząco zmienić zakres jej wykonywania.

 8. Korzystanie  z usług innego terapeuty nie związanego z Gabinetem rehabilitacji Fizjo konkret Jakub Norkowski, wyłącza odpowiedzialność  i pozbawia Pacjenta prawa do jakichkolwiek roszczeń względem wyżej wymienionego podmiotu.

 9. Terapeuta prowadzący jak i podmiot świadczący usługi fizjoterapeutyczne Gabinet rehabilitacji Fizjo Konkret Jakub Norkowski nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione przez pacjenta podczas wizyty w gabinecie w szczególności (klucze, portfele, biżuteria). Pacjent ma obowiązek po skorzystaniu z usług zabrania wszelkich pozostawionych rzeczy.

 10. Jakiekolwiek wątpliwości i uwagi należy niezwłocznie kierować do terapeuty prowadzącego.

 

§2

 1. Jeżeli stan pacjenta na to nie pozwala, terapeuta może odmówić wykonania usługi.

 2. Rezygnacja z  zarezerwowanej wizyty, bez powiadomienia o tym  terapeuty w takim terminie (24 godziny przed umówionym terminem wykonywanej usługi), aby można było niewykorzystany termin przekazać na rzecz innego pacjenta, powoduje konieczność pokrycia  wartości usługi jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści (zgodnie z art. 746 k.c.).

 3. Jeżeli pozwoli na to terminarz terapeuty/lekarza, pacjent może wnioskować o przeprowadzenie terapii z której zrezygnował pomimo nie dochowania terminu odwołania wizyty. Jednak, gdy okaże się to niemożliwe będzie musiał pokryć koszty całości usługi.

 4. Jeżeli pacjent sam wprowadził się w stan uniemożliwiający mu korzystanie z terapii/wizyty specjalistycznej, pokrywa koszty całości świadczenia, z wyłączeniem §2 pkt 3.

 5. Rozpoczęcie korzystania z usług Gabinetu rehabilitacji Fizjo konkret Jakub Norkowski jest tożsame z oświadczeniem, iż pacjent posiada zabezpieczone środki na pokrycie należności powstałych w skutek korzystania z usług wyżej wymienionego podmiotu.

 6. W przypadku regulowania należności przez  fundacje, rachunki będą wystawiane na początku danego miesiąca. Kwota będzie ustalana z pacjentem i wyliczana na podstawie ilości i rodzaju świadczonych usług. Fundacja będzie miała obowiązek uregulować należność do końca miesiąca pod rygorem zaprzestania wykonywania świadczenia. Wszelkie powstałe nadwyżki po stronie pacjenta zostaną uregulowane poprzez wykonanie usługi w kolejnym miesiącu.

 7. Wpłaty ustalonej kwoty za świadczone usługi mogą być dokonywane  na konto bankowe podane na rachunku lub gotówką w miejscu świadczenia usług fizjoterapeutycznych.

 

§3

 1. Dokumentacja medyczna jest własnością Gabinetu rehabilitacji Fizjo konkret Jakub Norkowski. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu jego zdrowia.

 2. Dokumentacja może być udostępniona:

  • Pacjentowi;

  • przedstawicielowi ustawowemu;

  • osobie wskazanej przez pacjenta-dokumentacja będzie udostępniana po okazaniu pełnomocnictwa w formie pisemnej;

  • podmiotom uprawnionym z mocy przepisów prawa.

 3. Dokumentowanie przebiegu terapii w formie filmu jest możliwe wyłącznie po wcześniejszym pisemnym wyrażeniu zgody przez Pacjenta lub osobę do tego upoważnioną.

 

§4

 1. Pacjent lub jego prawny opiekun zobowiązany jest do zgłaszania wszelkich zastrzeżeń dotyczących sposobu prowadzenia terapii lub współpracy z pracownikiem Gabinetu rehabilitacji Fizjo konkret Jakub Norkowski. Uwagi i  zastrzeżenia należy zgłaszać telefonicznie, na piśmie lub emailem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fizjo Konkret Jakub Norkowski z siedzibą ul. Prymasa Wyszyńskiego 21/28, 18-300 Zambrów, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Fizjo Konkret Jakub Norkowski jest Pani Aleksandra Serowik .

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w tym prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zarządzania procesem udzielania świadczeń na podstawie:

-Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności weryfikację danych podczas telefonicznego i osobistego umawiania wizyty.

- Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z 15 kwietnia 2011 w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

- Art. 9 ust. 2 lit. h RODO* w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej

- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 6 listopada 2008 oraz art. 8 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w celu odbierania i archiwizowania upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia.

- Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO* w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora w szczególności  Telefonicznego potwierdzenia lub odwołania wizyty.

 

- Art. 6 ust. 1 lit. c RODO* w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w celu przetwarzania dokumentacji księgowo – podatkowej w tym: prowadzenie ksiąg rachunkowych, wystawianie rachunków za wykonane usługi co może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych.

 1. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, którzy umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. dostawcy sprzętu, firmy kurierskie) oraz dostawcy usług prawnych i doradczych.

 2. Dane będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej (co najmniej 20 lat) i dokumentacji księgowo podatkowej (5 lat) oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z kodeksu cywilnego.

 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest konieczne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych. Podanie numeru telefonu, adresu email jest dobrowolne a jego niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odwołania wizyty w sytuacjach tego wymagających.

 4. Posiada Pani/Pan prawo do:

  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  • przenoszenia danych,

  • wniesienia sprzeciwu,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).